CODUL DE ETICÃ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALÃ

              

               Prezentul cod reprezintã un contract asumat prin liber consimţãmânt de cãtre personalul  didactic angajat şi colaboratori, personalul nedidactic prin care aceştia se angajeazã sã respecte principiile morale care stau la baza unei conduite profesionale în acord cu valorile etice.

              Codul cuprinde ansamblul standardelor morale generale, responsabilitãţilor obligatorii care privesc activitatea desfãşuratã de membrii comunitãţii şcolare indiferent de poziţia ocupatã de aceştia în ierarhia instituţionalã şi urmãreşte responsabilizarea moralã a acestora în vederea creşterii calitãţii serviciilor educaţionale.

               Şcoala Gimnazială Nicolae  Iorga considerã Codul  un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a)      menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;

b)       creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;

c)      eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;

d)      creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;

e)       facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;

f)       sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Libertatea şcolarã

Art. 1. În Şcoala Gimnazială Nicolae  Iorga nu sunt permise presiunile şi constrângerile de naturã politicã, economicã sau religioasã.

Art. 2. Personalul  didactic angajat, personalul nedidactic se vor abţine de la acţiuni care lezeazã libertatea şi dreptul la opinie şi exprimare al celorlalţi.

Art. 3. Este strict interzisã desfãşurarea oricãror acţiuni educative în spiritul îndoctrinãrii, dogmatismului sau manipulãrii cât şi acţiunile care încalcã dreptul la dezvoltarea personalã neîngrãditã şi la obiectivitate în cunoaşterea şi formarea educaţionalã.

Integritatea şi loialitatea

Art. 4. Personalul  didactic angajat şi colaboratorii, personalul nedidactic sunt protejaţi de ingerinţele externe  asupra sferei de valori pe care instituţia din care fac parte le promoveazã: respectul autonomiei personale, profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectualã, responsabilitatea profesionalã şi socialã, dezvoltarea personalã.

Art. 5. Personalul  didactic angajat şi colaboratorii, personalul nedidactic vor dovedi în orice ȋmprejurare loialitate şi vor promova prestigiul instituţiei şi nu vor întreprinde acţiuni sau  fapte care ar putea prejudicia imaginea sau interesele acesteia. Personalului  didactic angajat şi colaboratorilor, personalului nedidactic nu le este permis sã exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legãturã cu activitatea desfãşuratã, sã facã aprecieri neautorizate în legãturã cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care şcoala are calitatea de parte.

Onestitatea intelectualã

Art. 6. Personalul  didactic angajat şi colaboratorii, personalul nedidactic respectã dreptul de proprietate  intelectualã, fiind interzise orice forme de fraudã în acest domeniu.

Art. 7. Sunt interzise şi sancţionate acţiunile de preluare a unor materiale (parţiale sau integrale) realizate de alţi autori şi prezentarea acestora ca rezultate ale propriei activitãţi (plagiat).

Art. 8. În spiritul onestitãţii şi corectitudinii sunt interzise urmãtoarele acţiuni:

- introducerea de informaţii false în solicitãrile de granturi sau de finaţare

- substituirea lucrãrilor sau a identitãţii persoanelor examinate

- înşelãciunea şi facilitarea înşelãciunii

- orice tentative de corupere în vederea fraudei

Respectul şi toleranţa

Art. 9. Respectul demnitãţii este un drept şi în acelaşi timp o datorie pentru fiecare membru, fiind astfel excluse orice manifestare sau formã de exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare.

Nediscriminarea şi egalitatea de şanse.

Art. 10. Fiecãrui membru i se asigurã egalitatea de şanse şi tratamentul nediscriminatoriu în ceea ce priveşte atât activitãţile desfãşurate, cât şi dezvoltarea sa personalã.

Art. 11. Personalul  didactic angajat şi colaboratorii, personalul nedidactic vor exclude orice formã de favoritism şi discriminare şi sunt obligaţi sã examineze şi sã aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale. În acest sens este interzisã discriminarea prin utilizarea de cãtre şcoalã a unor practici care dezavantajeazã persoanele de un anumit sex sau etnie, în legãturã cu relaţiile sociale şi profesionale, referitoare la:

- anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;

- încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncã ori de serviciu;

- stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

- informarea şi consilierea profesionalã, dezvoltarea profesionalã;

- evaluarea performanţelor individuale;

- promovarea profesionalã; aplicarea mãsurilor disciplinare;

- dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilitãţile acordate de acesta.

Art. 12. În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:

(i) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;

(iii) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iv) combaterea oricăror forme de abuz;

(v) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

(i) fraudarea examenelor;

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;

(iii) favoritismul;

(iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;

c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.

Art. 13. În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;

b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie;

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite, în condiţiile art. 12  lit. b) pct. (ii);

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.

Transparenţa

Art. 14. Şcoala Gimnazială Nicolae  Iorga respectã principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care intereseazã membrii, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaboreazã, asigurând o informare corectã,cu respectarea legislaţiei ȋn vigoare.

Art. 15. Transparenţa este asiguratã în toate activitãţile care privesc evaluarea, organizarea concursurilor pentru angajare şi utilizarea resurselor instituţiei.

Art. 16. Cadrele didactice care organizeazã activitãţi de evaluare (competiţii şi concursuri) sunt obligate sã informeze din timp şi în detaliu condiţiile desfãşurãrii unei examinãri (sarcinile obligatorii pentru accesul la examen, tematica, bibliografia, forma şi criteriile examinãrii).

Conflictul de interese

Art. 17. Membrii cãrora le revin responsabilitãţi de conducere de evaluare sau de examinare vor lua mãsuri pentru a evita sau soluţiona adecvat situaţiile care pot conduce la conflicte de interese, adicã la situaţii în care interesul personal se intersecteazã şi intrã în dezacord cu interesul public, astfel încât poate fi pusã sub semnul îndoielii corectitudinea judecãţilor şi a evaluãrilor.

Art. 18. Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.

Art. 19. Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;

e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 20. În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;

d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;

e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;

f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.

 

Comisia de eticã şcolarã

Art. 21. Codul de eticã nu se substituie celorlalte regulamente în vigoare ale Şcolii Gimnaziale Nicolae  Iorga. În vederea coordonãrii şi controlului aplicãrii normelor prevãzute de prezentul cod se constituie Comisia de eticã care are urmãtoarele atribuţii:

a. Promoveazã în comunitate conţinutul codului de eticã şi ia mãsuri în vederea aplicãrii prevederilor acestuia.

b. analizeazã şi soluţioneazã reclamaţii şi sesizãri referitoare la abaterile de la eticã; constatã şi stabileşte masura în care faptele analizate constituie abateri de la conduitã

c. întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia şcolii din perspectiva respectãrii principiilor şi prevederilor codului de eticã; în raport vor fi nominalizate toate persoanele ale cãror fapte constituie încãlcãri ale eticii şi deontologiei şi, dacã e cazul, finalizate prin sancţiuni aplicate de C A, în funcţie de gravitatea faptei. În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai sãvârşit de la aplicarea sancţiunii alte abateri disciplinare într-o perioadã stabilitã în funcţie de gravitatea faptei, îmbunãtãţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea disciplinarã poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, fãcându-se menţiunea corespunzãtoare în statul personal de serviciu al celui în cauzã.

d. propune şi promoveazã eventuale modificãri sau amendamente ale codului etic.

Art. 22. În vederea aplicãrii prevederilor din cod, comisia se auto-sesizeazã şi primeşte sesizãri privind încãlcarea prevederilor prezentului cod de conduitã, formuleazã cãtre conducerea şcolii recomandãri de soluţionare a cazurilor de încãlcare a codului.

Art. 23. Sub jurisdicţia comisiei de eticã intrã toate persoanele care fac parte sau au relaţii cu şcoala: elevi, pãriniţ, membrii ai corpului personalului nedidactic, ai corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, precum şi parteneri instituţionali. Sub jurisdicţia comisiei intrã atât actele petrecute în interiorul universitãţii, cât şi  cele desfãşurate în afara acestora în mãsura în care implicã membrii comunitãţii şcolare.

Art. 24. Orice sesizare privind încãlcarea prevederilor prezentului cod va fi analizatã şi dacã comisia constatã abateri va înainta CA concluziile cercetãrii. În funcţie de natura şi gravitatea abaterilor dovedite comisia poate propune sau aplica sancţiuni, cum ar fi:

- avertismente scrise pentru încãlcãrile de gravitate redusã

- retragerea unor drepturi pentru o perioadã determinatã (suspendarea dreptului de înscriere la un concurs de avansare, sau de ocuparea a unei funcţii de conducere, suspendarea dreptului de a fi premiat sau distins, retragerea dreptului de a participa la o competiţie pentru obţinerea gradaţiei de merit, ş.a.)

- diminuarea drepturilor salariale

Sancţiunile stabilte de comisia de eticã sunt puse în aplicare de cãtre CA, conform prevederilor legale.

Art. 25. Hotãrârile comisiei de eticã se iau cu votul majoritãţii membrilor prezenţi, dacã numãrul lor reprezintã cel puþin 2/3 din numãrul total al membrilor. Membrii acestei entitãţi au drept de vot deliberativ egal. Votul este nominal, poate fi deschis sau secret, dupã caz.

Prezentul cod este elaborat în baza art. 10 şi 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,   tineretului şi sportului nr. 5.550/2011.